KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Wyceny i oceny rzeczoznawcze sprzyjające płynności aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa - prowadzący: zespół licencjonowanych rzeczoznawców BOMIS

Data: 31-10-2023

Copyright by BOMIS® & Mateusz Andrzejak, Jerzy Mercik, Andrzej Półkoszek. All rights reserved.

 

Zakres tematyczny programu szkolenia

Sposoby wyceny przedmiotów zastawu i zabezpieczenia finansowania ułatwiające przyszłą potencjalną sprzedaż w warunkach wymuszonych sytuacją gospodarczo - prawną otoczenia lub wewnętrznymi przyczynami utraty płynności finansowej przez przedsiębiorstwo.

A. Wycena nieruchomości

1. Wymagania obligatoryjne wyceny nieruchomości. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego [„R”], jako akt wykonawczy do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dane obligatoryjne operatu (KW, EGIB, SUiKZ, PZP). Czy oględziny nieruchomości są konieczne?

2. Nieruchomość jako przedmiot zabezpieczenia wierzytelności. Standard KSWS 3. Rekomendacja S 2022 wynikająca z prawa bankowego. Wytyczne banków.

3. Podejście dochodowe i porównawcze, służące wycenie wartości rynkowej. Metodologia metod wyceny stosowanych w ww. podejściach. Ich zalety oraz mankamenty dla oszacowanej wartości zabezpieczenia.

4. Czy spełnienie wymogów rozporządzenia R w zakresie zawartości operatu automatycznie powoduje, że nieruchomość będąca przedmiotem wyceny jest prawidłowo oszacowana, a zatem możliwe będzie jej zbycie po cenie wynikającej z oszacowanej wartości?

5. Co to są okoliczności ograniczające zdolność nieruchomości do bycia przedmiotem zabezpieczenia? Przykłady z życia wzięte.

6. Załącznik do operatu szacunkowego „obszary ryzyka związanego z nieruchomością”. Co może zawierać, a co powinien zawierać operat, aby był przydatny pracownikowi banku w szacowaniu ryzyka kredytowego?

 

B. Wycena środków i megaukładów technicznych

1. Wymagania prawne oraz zgodność z Dyrektywą Maszynową (DM) 2006/42/WE i innymi którym środek lub megaukład techniczny podlega przy
wprowadzaniu do obrotu, które to wymagania dotyczą również obiektów, będących przedmiotem sprzedaży na rynku wtórnym.

2.   Standard BOMIS®, czyli zbiór zasad przy szacowaniu wartości środków i megaukładów technicznych. Rodzaje wartości szacowanych w procesie
wyceny i opiniowania o wartości.

3.   Oszacowanie wartości (wycena) a opinia o wartości.

4.   Środek techniczny niesprawny, zdekompletowany bez zgodności z DM
czy może być przedmiotem oszacowania i późniejszej odsprzedaży ?

5.   Przykład raportu z wyceny/opinii o wartości.

 

C. Wycena aktywów niematerialnych i prawnych.

1. Formalne ujęcie aktywów niematerialnych w prawie polskim. Ustawa o rachunkowości (UoR). Ustawa „Prawo własności przemysłowej”. Prawna ochrona praw własności do aktywów niematerialnych oraz jej znaczenie.

2. Ekonomiczne aspekty identyfikacji potencjału aktywów niematerialnych oraz ich interpretacja.  Warunki zdolności aktywa niematerialnego do przeprowadzenia jego identyfikacji rodzajowej oraz procesu oszacowania jego wartości w ujęciu monetarnym. Nośniki wartości biznesu versus nośniki wartości aktywów niematerialnych.

3. Podstawowe obszary identyfikacji wartości aktywów niematerialnych i przebieg procesu wyceny w ujęciu tradycyjnym. Koncepcja rynkowej wartości dodanej (MVA – Market Value Added) i jej praktyczne odniesienia ekonomiczne – pojęcie kapitału intelektualnego (IP – Intellectual Property) i formuła jego wyceny. Identyfikacja kluczowych aktywów niematerialnych w przedsiębiorstwie. Niezależne metody wyceny aktywów niematerialnych.

4. Wartość aktywów niematerialnych w podejściu likwidacyjnym. Doświadczenia rynkowe w zakresie sprzedaży aktywów likwidacyjnych w trybie likwidacyjnym. Czy w Polsce jest rynek obrotu aktywami niematerialnymi? Dywersyfikacja ryzyka obrotu aktywami niematerialnymi jako podstawowa forma zarządzania nimi - możliwe formy angażowania inwestorów w proces restrukturyzacyjny przy zastosowaniu aktywów niematerialnych (aport do spółki, licencjonowanie).

 

Autorzy szkolenia i wykładowcy

Andrzej Półkoszek, MBA - konsultant i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® ds. wyceny przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Jest autorem analiz finansowych, biznesplanów i wycen przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych [patentów, licencji, znaków towarowych]. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej [Wydział MEL], Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej [Executive MBA].  Doświadczenie zawodowe zdobywał w liniach lotniczych, w przemyśle,   w handlu zagranicznym oraz w bankowości [doradca Departamentu Kredytów w BRE Banku SA, obecny mBank]. Sądy, prokuratury, kancelarie prawne zlecają mu niezależne ekspertyzy w zakresie naruszenia praw, a przedsiębiorstwa analizy i wycen wymagające zaawansowanej wiedzy. Publikuje artykuły eksperckie w Dzienniku "Rzeczpospolita".  

Mateusz Andrzejak, BEng., MBA - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS®, z uprawnieniami BOMIS-u do wyceny wartości środków i megaukładów technicznych od 2010 r.; absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o kierunku Energetyka ze Źródeł Odnawialnych i
Coventry University [UK] o kierunku Engineering and Computing oraz studiów podyplomowych MBA Executive; ukończył kursy audytora wewnętrznego wg ISO 9001; ISO/TS 16949 (aktualnie IATF 16949) oraz VDA 6.3; Członek Reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS.

Jerzy Mercik - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS ds. wyceny środków i megaukładów technicznych, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami do wyceny nieruchomości. 

 

Organizacja pracy podczas szkolenia online

Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.00 z zaplanowanymi  trzema piętnastominutowymi przerwami.

 

 

powrót do programu