KURS RESTRUKTURYZACJI FIRMY

Regulamin kursu

Regulamin Kursu BOMIS® pt. Kurs restrukturyzacji firmy  Edycja II/2023 

1. Organizatorem Kursu jest firma BOMIS® Marzena Raźniewska-Półkoszek,  NIP 9680394125, ul. Wojskowa 6/E5 60-792 Poznań, www.bomis.pl.

2. Celem Kursu jest udostępnienie wiedzy i narzędzi służących trafnej ocenie kondycji przedsiębiorstwa, zarówno z perspektywy wierzycieli finansowych jak i zarządu; wskazanie możliwych do zastosowania i uregulowanych prawnie form restrukturyzacji przedsiębiorstwa zagrożonego kryzysem, jak i w nim pogrążonego. 

3. Program Kursu w II Edycji 2023 realizowany jest wyłącznie w formie zdalnej poprzez narzędzia i kanały komunikacji elektronicznej udostępniane przez organizatora Kursu. Uczestnik ma obowiązek zapewnić sobie we własnym zakresie dostęp do łącza internetowego oraz urządzenia  z przeglądarką internetową i mikrofonem oraz kamerą.  

4. Program Kurs składa się z 5 szkoleń. Po ich zrealizowaniu uczestnik otrzymuje Dyplom potwierdzający ukończenie Kursu. 

5. Ramy czasowe kursu: od 3 października do 31 października 2023 r.

6. Realizacja programu Kursu wymaga osobistej obecności uczestnika na wszystkich z niżej wymienionych szkoleniach w wyznaczonych w góry terminach.

7. Opłata za uczestnictwo w Kursie wynosi: 2 890 [dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt] zł netto + 23% VAT i jest wnoszona jednorazowo w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Kursu na podstawie otrzymanego dokumentu pro forma. Cena obejmuje:

- uczestnictwo w 5 szkoleniach prowadzonych w wyznaczonych terminach online;

- licencję na korzystanie z systemu analitycznego do oceny kondycji przedsiębiorstwa;

- materiały dydaktyczne w formie elektronicznej;

- dyplom ukończenia kursu w formie elektronicznej. 

8. Nieobecność na zajęciach nie uzasadnia oczekiwania zwrotu zapłaty. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach, sytuacja uczestnika Kursu rozpatrywana będzie indywidualnie, by znaleźć polubowne rozwiązanie.   

9. Regulamin obowiązuje do 31 października 2023 r.